شیرین بیان در طب سنتی هند

شیرین بیان در طب سنتی هند

شیرین بیان در طب سنتی هند شیرین بیان از جمله گیاهان دارویی است که در طب سنتی ایران، هند، چین و مصر باستان جایگاه برجسته ای داشته است. این گیاه در مناطق مختلفی مانند اروپا، آفریقا و برخی از مناطق آسیا از جمله ایران به صورت خودرو رشد می کند. استفاده از شیرین بیان در...